Privatlivspolitik

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores vejledning, udvikling og konsultation af dig som klient indsamler og behandler Improve Business en række personoplysninger om dig.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Improve Business behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Improve Business indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig – i det omfang det er relevant:

Almindelige kategorier af personoplysninger:

Dette omfatter bla. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, arbejdsrelationer, jobtitel, og uddannelse samt stillingsbetegnelse.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Løsning af vores rådgivningsopgaver; fx ved afholdelse af interview til indsamling af infomationer eller gennemførelse af analyser. Desuden vil vi i forbindelse med udviklingsforløb gennemføre forskellige tests, sparringssamtaler eller teamaktiviteter. Vi kan i enkelte tilfælde i sammenhæng med gennemførelse af analyse få oplysninger om tidsanvendelse, løn og ansættelsesvilkår.
 • Afregning.
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen.
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder, men ikke begrænset til, at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer.
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder.
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre.
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder.
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning.
Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan vejlede dig.

Kilder

Vores kilder er altid vores kunder selv – vi indhenter aldrig data fra 3.part. Vi behandler de modtagne oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete opgave, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Vi videregiver aldrig data til 3. Part.
 • Vi kan tilbagelevere data til vores kunder, hvis de udbeder sig disse data.
Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for rådgivning indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d).
Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares ikke hos eksterne behandlere, men bliver udelukkende behandlet af Improve Business.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Nyhedsbrev

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, siger du ”ja tak” til at modtage e-mail marketing fra Improve Business, som indeholder inspiration til at skabe vækst i SMV’er samt markedsføring for forløbet. Du godkender samtidig de beskrevne vilkår for nyhedsbrevet.

På baggrund af din adfærd (f.eks. hvis du åbner og klikker i en e-mail) samt dine afgivne oplysninger (din geografiske angivelse) segmenterer vi noget af indholdet i vores nyhedsbreve. Du vil derfor kunne opleve, at du får specifikke e-mails baseret på din forudgående adfærd.

Afgiver du andre oplysninger via vores nyhedsbreve, såsom hvilken branche din virksomhed er tilknyttet, kan vi også bruge denne information til at segmentere indholdet i vores nyhedsbreve.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet via det angivne link nederst i nyhedsbrevet.

Har du spørgsmål angående nyhedsbrevet, er du velkommen til at skrive til kontakt@improvebusiness.dk

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 30 14 16 14 eller kontakt@improvebusiness.dk.